Adult Professional Course Members Nun, Oak, Um, and Sign.

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน การเขียน พูดคุย เข้าใจ เราสร้าง บ้านสนทนา ขึ้นเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานกับการเรียนภาษาปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน พบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติมี่ประสบการณ์การสอนมามากกว่า 20 ปี