BAHN SONTANA ทดลองเรียนฟรี1ครั้ง 31 ตุลาคม
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน การเขียน พูดคุย เข้าใจ เราสร้าง บ้านสนทนา ขึ้นเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานกับการเรียนภาษาปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน พบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติมี่ประสบการณ์การสอนมามากกว่า 20 ปี
.หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ 30 ช.ม/3000 เรียนจันทร์-ศุกร์
เวลา 20.00-21.30 น. พื้นฐานระดับกลาง
 #สอบถามรายละเอียดได้ที่# 092 660 1358
093 185 3154 ฤทัย

คลิก : ใช่ฉันต้องการที่จะไป